image
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ANBI

Protestantse Gemeente Nieuwland erkend als ANBI

De Protestantse Gemeente Nieuwland in Westmaas en haar diaconie is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

RSIN PG Nieuwland

Wie een gift aan een gemeente of stichting van de Protestantse Kerk wil aftrekken van de inkomstenbelasting, heeft daarvoor een RSIN-nummer nodig.
Het RSIN van de Protestantse Gemeente Nieuwland in Westmaas is:
810595540.
Het RSIN van de diaconie is: 824134795.

KERK

Naam

Protestantse gemeente Nieuwland te Westmaas (PG Nieuwland)

KVK nummer:                  50431498

RSIN (fiscaal nummer):  810595540

Bankrekeningen:

  • IBAN  NL80INGB0004304507
  • IBAN  NL94RABO0369900588
  • IBAN  NL07RABO0332054888

Contactgegevens

De Roolaan 2, 3273 AD Westmaas

Telefoon 0186  571 252

Email :      scribapknnieuwland@gmail.com

Website:  www.pkn-nieuwland.nl


Doelstelling 

PG Nieuwland maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en via haar van de wereldwijde kerk. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de PG Nieuwland.

PG Nieuwland is tot stand gekomen door een fusie van de Gereformeerde kerken van Westmaas, Mijnsheerenland en Klaaswaal en de Hervormde gemeente van Westmaas. Dat fusieproces is in 2007 afgerond. Het werkterrein betreft met name de dorpen Mijnsheerenland,  Westmaas en Klaaswaal.

PG Nieuwland wil de belofte van Gods Koninkrijk zichtbaar maken. Zij wil van een levend en sprankelend geloof blijk geven in de manier waarop zij  omgaat met God, met elkaar en met de schepping.

Vanuit die inspiratie wil PG Nieuwland aandacht en zorg bieden voor mensen, bezinning en bezieling in ontmoeting met anderen, en dienstbaarheid aan de samenleving.

Beleidsplan
De inleiding op het beleidsplan en het beleidsplan van 2019-2023  vindt u in de betreffende link.


Bestuurssamenstelling

De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de Kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers (predikant, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen). De wijze van verkiezing is geregeld in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.


Beloningsbeleid

Kerkenraadsleden verrichten hun werk pro deo. De predikant is geen werknemer maar een zelfstandig belastingplichtige. De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen.

Zie de link 


Activiteiten

De vele activiteiten die in de gemeente plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd in Driewerf,  op de zondagsbrief en op de website. Wekelijks worden kerkdiensten gehouden. De locaties daarvoor zijn de Nieuwlandkerk te Klaaswaal en de Dorpskerk te Westmaas.  Daarnaast zijn er diverse gesprekskringen, is er jeugdcatechese, zijn er bijeenkomsten voor jong en oud, en voor gezinnen, worden jeugdactiviteiten geboden zoals: jeugddiensten (JONG) en jeugdclubs op woensdagmiddagen, en zijn er  ook regelmatig inspirerende middagen en avonden, bijvoorbeeld filmmiddagen en toneelvoorstellingen.

De kerkelijke instelling heeft geen winstdoelstelling.


Financiële verantwoording

De begroting en jaarrekening van Protestantse gemeente Nieuwland zijn samengevat gepubliceerd onder deze link: kerkoverzicht 2022.

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  het monumentale (kerk)gebouw of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van traktement (salaris)  voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van de landelijke Kerk.

Ook zijn er lasten in de vorm van de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant verricht haar werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

 

DIACONIE

Naam
Diaconie van de Protestantse gemeente Nieuwland te Westmaas (PG Nieuwland)

KVK nummer:                  76396533

RSIN (fiscaal nummer):  824134795

Bankrekening:                 IBAN NL94RABO0332006956

Bankrekening ZWO:       IBAN NL73RABO0332008207                         


Contactadres

De Roolaan 2, 3273 AD Westmaas

Telefoon 0186  571 252

Email:       diaconie@pkn-nieuwland.nl 

Website:  www.pkn-nieuwland.nl


Doelstelling

De Diaconie van PG Nieuwland is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De diaconie deelt de visie op het diaconaat, verwoord in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland: “De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen van wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.” Deze visie is nader uitgewerkt in het beleidsplan van de diaconie,


Beleidsplan

Het beleidsplan is gepubliceerd  via de link beleidsplan diaconie 2015

Bestuurssamenstelling
De diaconie wordt bestuurd door het College van Diakenen.  De diaconie wordt in zaken van vermogensrechtelijke aard vertegenwoordigd door voorzitter en secretaris tezamen.


Beloningsbeleid

De diaconie heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers.


Activiteiten

De activiteiten, die plaatsvinden en de doelen waarvoor gelden worden geworven,  worden regelmatig gepubliceerd in Driewerf,  op de zondagsbrief en op de website.


Financiële verantwoording

De begroting en jaarrekening van de diaconie van de Protestantse gemeente Nieuwland zijn samengevat opgenomen op de website en te vinden door het klikken op deze link.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. De fondsen die worden geworven worden besteed aan de doelstelling namelijk diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen aan het landelijke diaconale werk van de kerk en de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.