image
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

TAAKGROEP communicatie

Doel

Het bevorderen van een heldere interne en externe communicatie van de gemeente Nieuwland. Het accent ligt op intern: hoe blijven we betrokken bij elkaar en op de waarden waar we als gemeente voor staan? Hoe is de communicatie tussen de diverse groepen die binnen de gemeente actief zijn, zo optimaal mogelijk? Extern:

via diverse media willen wij onze omgeving informeren over wat ons als gemeente beweegt en welke activiteiten wij ondernemen.

 

Taken

·       Verbeteren van de in- en externe communicatie van de gemeente.

·       Adviseren over wat, hoe en wanneer wordt gepubliceerd.

·       Mede ontwikkelen van informatiemateriaal.

·       Ondersteunen/voeren van de redactie van Driewerf.

·       Ondersteunen van de publicatie van de Zondagsbrief.

·       Ondersteunen van het gebruik van Facebook.

·       Beheer van de website www.pkn-nieuwland.nl

·       Uitgeven van het Jaarboekje.

·       Voorbereiden en verzorgen van de uitzendingen van de kerkdiensten.

 

Contactpersoon, mevrouw Cia de Putter, ciadeputter@outlook.com

CONTACT redacties

Driewerf is het kerkblad van de gemeente Nieuwland. Driewerf verschijnt 5 keer per jaar in een oplage van 600 gedrukte exemplaren. Daarnaast wordt het blad gepubliceerd op de website van de gemeente. De doelstelling van Driewerf is om de eigen gemeenteleden en ieder ander die belangstelling heeft voor het christelijke geloof en/of onze kerkelijke gemeente te informeren over en te betrekken bij de activiteiten van de Protestantse gemeente Nieuwland. Tot de primaire doelgroep van Driewerf behoren alle leden van de gemeente, zowel de betrokken leden als zij die op wat grotere afstand staan. Het blad wordt zo samengesteld en geschreven dat het voor beide groepen aantrekkelijk en leesbaar is.

 

Hoofd- en eindredactie: Wim Sterk.

Redactie: Rook Beider, Jan Naeijé, Adri Bervoets en Wim Sterk.

Vormgeving: Tirza Kruithof, Pieter Kruithof en Arjen Hordijk.

Werving advertenties: Rook Beider.

Coördinatie verspreiding: Bob Berends.

Inleveren kopij Driewerf: Wim Sterk, Laan van Moerkerken 37, 3271 AH Mijnsheerenland, wgsterk@hetnet.nl, 0186-609077.

 

Giften voor Driewerf

Bankrekening NL35 RABO 0369 9065 00 

t.n.v. Protestantse gemeente Nieuwland te Westmaas

 

Richtlijnen voor auteurs, klik op link: Klik hier


Protestantse Kerk, kerkblad voor de Hoeksche Waard, verschijnt gedurende het grootste deel van het jaar wekelijks, van begin april tot begin september elke twee weken.

Kopij moet uiterlijk op vrijdagavond van de week vóór het uitkomen van het blad worden ingeleverd bij mevr. Adri Bervoets, scriba@pkn-nieuwland.nl

Het mediateam dat de uitzendingen van de kerkdiensten voorbereidt en verzorgt, bestaat uit:

Arjen Hordijk

Jasper Hordijk

Jaco Hordijk

Ronald van der Burg

Dick Kok

Micha Kok

Tobias Kok

Pieter Kruithof.

 

Facebook

De gemeente heeft een Facebookpagina, waar mededelingen, aankondigingen en korte verslagen te vinden zijn. Deze wordt onderhouden door Margriet Paulissen, mvermeulen76@hotmail.com. U kunt zich aanmelden bij de ‘community’ PKN Nieuwland.

 

Het Facebook-adres is www.facebook.com/pknnieuwland

De Taakgroep Communicatie actualiseert en onderhoudt de website van de Protestantse gemeente Nieuwland.

 

De webmaster (voor de techniek) is Arjen Hordijk, arjen@hordijk.nu

De inhoud van de website wordt verzorgd door de webbeheerder Dick Kok, d.kok@hccnet.nl

Informatie voor de gemeente, voor de agenda en over activiteiten kan aan de webbeheerder worden doorgegeven.

De Zondagsbrief verschijnt iedere zondag en wordt voor aanvang van de dienst uitgereikt. U kunt de Zondagsbrief ook per e-mail ontvangen en hij is te lezen op de website.

Kopij moet uiterlijk donderdagavond 18.00 uur worden ingeleverd, via: zondagsbriefpknnieuwland@gmail.com of bij beide adressen van de samenstellers:

mevrouw J. Hogen Esch, 

Zuidernesse 11, 3273 BA Westmaas, 0186-574044 en

mevrouw J. Kleinendorst-Maaskant, 

Prins Willem-Alexanderlaan 31, 3273 AS Westmaas, 0186-572311.

 

In de Zondagsbrief worden o.a. gepubliceerd: kerkdiensten, toelichting

collecten, kinderdienst /jongerennevendienst, aandacht m.b.t. gemeenteleden,

agenda en diverse overige mededelingen.

DRIEWERF

Driewerf is het kerkblad van de gemeente Nieuwland.

Het verschijnt 5 keer per jaar en wordt gemaakt door de redactie van de Driewerf.

De inleverdatum voor kopij voor het volgende nummer wordt in de Driewerf vermeld. 

U kunt kopij en/of vragen mailen naar de redactie: driewerf@pkn-nieuwland.nl.

 

Giften Driewerf
Voor een sluitende begroting zijn giften voor Driewerf van harte welkom.
U kunt deze overmaken op rekening NL35 RABO 0369 9065 00 t.n.v. Protestantse gemeente Nieuwland, onder vermelding van ‘bijdrage Driewerf’.

 

 

 

Social Media

Op ons Youtube-kanaal kijkt u de wekelijks uitgezonden eredienst live of terug wanneer u wilt.
Via bovenstaand icoon gaat u naar het Youtube-kanaal van PKN  Nieuwland. En abonneert u zich dan gelijk even?

Facebook

De gemeente heeft een Facebookpagina, waar mededelingen, aankondigingen en korts verslagen te vinden zijn, Deze wordt onderhouden door Margriet Paulissen. mvermeulen76@hotmail.com. U kunt zich aanmelden bij de ‘community’ PKN Nieuwland. 

instagram

JONG Nieuwland beschikt over een Instagram account waarop ze berichten delen van leuke activiteiten, die ze hebben gedaan.
Klik op bovenstaande link om naar het account te gaan en dit te volgen.

Onze gemeente heeft een afspeellijst van liederen, die weleens in een dienst of op een ander moment zijn gezongen of (af)gespeeld. Klik op het bovenstaande icoon om naar de speellijst te gaan.