image
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kerkenraad

Kerkenraad

 

 

De kerkenraad is het bestuur van onze gemeente. 
Tot de kerkenraad behoren de diakenen, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en de predikant. 

 

Taken van de kerkenraad:
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het totale beleid binnen de gemeente. De centrale taak van de kerkenraad is het werk van het moderamen en de taakgroepen te beschouwen in het licht van het geformuleerde beleid, zoals dat te vinden is in het actuele beleidsplan en de gefiatteerde jaarverslagen en begrotingen.  

Tijdens elke kerkenraadsvergadering komt het werk van de taakgroepen aan de orde. Elke taakgroep is in de kerkenraad vertegenwoordigd door een ambtsdrager die lid is van de betreffende taakgroep.

De kerkenraad vergadert regelmatig.

 

Een belangrijke taak van de kerkenraad is om op grond van het werk van de taak- en werkgroepen en in het licht van de ontwikkelingen in de gemeente en de maatschappij de koers voor de komende jaren uit te zetten en/of bij te stellen. 

 

Naast zijn verantwoordelijkheid voor het algemene beleid heeft de kerkenraad een aantal kerkordelijke functies.
Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad vallen onder meer de volgende activiteiten en instellingen.

 

Kerkdiensten

Iedere zondag is er een kerkdienst in de Dorpskerk te Westmaas (Breestraat 7). Van mei t/m september beginnen de diensten om 9.30 uur en van oktober t/m april om 10.00 uur. 

Elke zondag is er na de dienst koffie drinken in De Munnik.  

 

Afvaardiging naar de classis: 

De classis is een vergadering van ambtsdragers en predikanten uit de regio, om elkaar te  

ondersteunen en van dienst te zijn en om zaken te behandelen die niet (alleen) door de  

plaatselijke kerken kunnen worden afgehandeld. Onze gemeente is sinds mei 2018 aangesloten bij de classis Delta. 

 

Kerkelijk bureau, ledenadministratie 

De registratie van de leden van onze gemeente berust bij het kerkelijk bureau (zie kerkrentmeesters)

Gemeenteleden wordt verzocht wijzigingen in gezinssamenstelling, verhuizing e.d. daar te melden. 

 

Bediening sacramenten: 

Heilig Avondmaal  

Het Heilig Avondmaal wordt tenminste 5 keer per jaar gevierd. Deze vieringen zijn lopend. Bij de vieringen zijn kinderen en gasten van harte welkom. 

 

Doop 

De doop wordt bediend op verzoek en na een persoonlijk gesprek.  

Datum en tijd worden in overleg met de dopeling of de doopouders bepaald.    

 

Huwelijksbevestiging 

De bevestiging van een huwelijk geschiedt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad,  

nadat de betrokken voorganger met het bruidspaar een pastoraal gesprek heeft gevoerd. 

 

Openbare belijdenis 

In de regel volgen mensen die belijdenis willen doen belijdeniscatechisatie.  

Zij die openbare belijdenis van het geloof hebben afgelegd worden als belijdend lid  

ingeschreven in het ledenregister van de Protestantse Kerk in Nederland. 

  

Moderamen.

Het moderamen is belast met het dagelijks bestuur van de gemeente.  

Daarbij blijft het uitgangspunt dat elke taakgroep verantwoordelijk is voor de taken waarmee zij belast is. Het moderamen dient die eigen verantwoordelijkheid te stimuleren en te zorgen voor een goede communicatie tussen de taakgroepen onderling en effectieve afstemming van de verschillende activiteiten. Het moderamen werkt op basis van het beleidsplan dat door de kerkenraad is vastgesteld. 

Richtlijn bij de besluiten van het moderamen zijn de taakomschrijvingen van de taakgroepen en de door de kerkenraad gefiatteerde begrotingen richtlijn.  

Het moderamen neemt zijn besluiten altijd met verantwoording achteraf aan de kerkenraad. 

 

Taken van het moderamen

-     Voorbereiden van de vergaderingen van de kerkenraad. 

-     Voorbereiden en uitvoeren van de besluiten van de kerkenraad, voor zover deze niet zijn gedelegeerd aan taak- of werkgroepen of eventuele commissies. 

-     Afhandelen van spoedeisende zaken namens de kerkenraad. 

-      Co├Ârdineren van het werk van de taakgroepen.

-     Organiseren van het gemeenteberaad.